(Chinhphu.vn) - Bộ Ngoại giao đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện theo dõi, tổng hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân.

Ảnh minh họa

Mục đích của việc phối hợp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Nội dung phối hợp gồm: Xây dựng chính sách, ban hành các văn bản quy phạm, điều khoản pháp luật và thực hiện quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến đối ngoại nhân dân; hướng dẫn các địa phương, các đoàn thể và tổ chức nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước, pháp luật về công tác đối ngoại nhân dân. Đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp và khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đối ngoại nhân dân. Báo cáo, cung cấp, chia sẻ thông tin, số liệu, kết quả thực hiện chương trình và kế hoạch triển khai thời gian tiếp theo theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ phối hợp, dự thảo nêu rõ: Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, tổng hợp, phối hợp trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân.

Các bộ, UBND cấp tỉnh và Liên hiệp hữu nghị có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình được quy định theo pháp luật.

Theo dự thảo, các phương thức phối hợp bao gồm: Báo cáo, họp giao ban, kiểm tra liên ngành về công tác đối ngoại nhân dân.

Báo cáo định kỳ hàng năm, gửi cho Bộ Ngoại giao trước ngày 15/12 hằng năm để Bộ Ngoại giao tổng hợp, gửi báo cáo định kỳ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo đột xuất theo đề nghị của Bộ Ngoại giao để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với họp giao ban: Bộ Ngoại giao chủ trì, tổ chức họp giao ban các đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ theo quy chế này 1 lần/năm để tổng kết, đánh giá hoạt động và xác định phương hướng, kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL