(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định việc kết nối, cung cấp, trao đổi dữ liệu về thi hành án hình sự.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc chung về kết nối, cung cấp và trao đổi dữ liệu. Cụ thể, Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân và Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân (cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự) được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực thi hành án hình sự.

Việc trao đổi dữ liệu giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; dữ liệu trao đổi phải bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác dữ liệu của mình hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân khác khi được tổ chức, cá nhân đó chấp nhận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bảo đảm an toàn trong quá trình kết nối, trao đổi dữ liệu

Đồng thời, dự thảo cũng quy định việc bảo đảm an toàn trong quá trình kết nối, trao đổi dữ liệu. Việc kết nối, cung cấp và trao đổi dữ liệu phải thực hiện theo các quy định của Luật An toàn thông tin mạng về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Cơ quan quản lý hệ thống thông tin tham gia vào quá trình kết nối, trao đổi dữ liệu chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được quản lý, lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống của mình.

Cơ quan khai thác dữ liệu có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin khi kết nối, tiếp nhận dữ liệu được trao đổi theo quy định của cơ quan cung cấp dữ liệu và các quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo cũng nêu rõ nguyên tắc trao đổi dữ liệu phải bảo đảm tính chính xác, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu. Cơ quan cung cấp dữ liệu và cơ quan khai thác dữ liệu phải thực hiện trao đổi và thống nhất các nội dung thực hiện kết nối, cung cấp, trao đổi, khai thác dữ liệu.

Nội dung thống nhất trao đổi dữ liệu phải được ghi nhận bằng công văn giao liên hoặc hệ thống fax nội bộ. Cơ quan chưa tham gia trao đổi, khai thác dữ liệu theo nội dung thống nhất trao đổi dữ liệu có hiệu lực được đề nghị tham gia và trở thành một trong các bên thực hiện nội dung đó.

Cơ quan cung cấp dữ liệu có quyền từ chối đề nghị trao đổi dữ liệu nếu đề nghị cung cấp dữ liệu không phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan. Trong trường hợp này, cơ quan cung cấp dữ liệu phải nêu rõ lý do từ chối và thông báo lại cho cơ quan đề nghị cung cấp để có biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc…

Bên cạnh đó, cơ quan khai thác, sử dụng dữ liệu có trách nhiệm tuân thủ quy định của Thông tư này và các quy định của cấp có thẩm quyền về kết nối, trao đổi dữ liệu. Khai thác và sử dụng dữ liệu đúng phạm vi cho phép theo quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu, nội dung thống nhất trao đổi dữ liệu và các văn bản có liên quan. Thông báo kịp thời cho cơ quan cung cấp dữ liệu về những sai sót của dữ liệu. Phối hợp với cơ quan cung cấp dữ liệu để giải quyết các vướng mắc trong quá trình trao đổi, sử dụng dữ liệu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức