(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới về chuyển nhượng dự án bất động sản.

Ảnh minh họa
Cụ thể, theo dự thảo, chủ đầu tư dự án bất động sản được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án theo quy định trong trường chủ đầu tư gặp khó khăn, không đủ khả năng để tiếp tục thực hiện dự án hoặc chủ đầu tư không còn nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án.

Theo dự thảo, chủ đầu tư chuyển nhượng dự án bất động sản có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới dự án, phần dự án chuyển nhượng; trường hợp chuyển nhượng có phát sinh lợi nhuận thì phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Đồng thời, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án phải có trách nhiệm kế thừa và thực hiện toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng và tiếp tục triển khai đầu tư tạo lập, kinh doanh dự án, phần dự án nhận chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật, trừ những nghĩa vụ mà chủ đầu tư chuyển nhượng đã thực hiện xong.

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản, theo dự thảo, dự án bất động sản được chuyển nhượng là dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ thực hiện của dự án.

Chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải có quyền sử dụng đất của dự án, phần dự án chuyển nhượng thông qua hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, dự thảo yêu cầu phải là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có các điều kiện quy định và phải có cam kết tiếp tục thực hiện dự án theo đúng nội dung của dự án, phần dự án chuyển nhượng.

Theo dự thảo, việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, nội dung của dự án, phần dự án chuyển nhượng, đồng thời phải bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. Việc chuyển nhượng này phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản. Giá chuyển nhượng do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Mời bạn đọc theo dõi toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Thanh Hoài

Từ khóa: Bất động sản