(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, khi có nhu cầu sử dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam. Trong văn bản phải nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển; quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam có trách nhiệm tuyển dụng, giới thiệu người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hết thời hạn quy định mà tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam không tuyển chọn, giới thiệu được người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp tuyển dụng người lao động Việt Nam.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi ký kết hợp đồng lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản kèm bản sao hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động Việt Nam. Trường hợp hợp đồng lao động đã ký kết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt cho tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam.

Báo cáo 6 tháng và hằng năm

Dự thảo nêu rõ, người lao động Việt Nam khi làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ pháp luật về lao động của Việt Nam; thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài; thực hiện đúng các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam khi sử dụng người lao động Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành; thực hiện đúng văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam và hợp đồng lao động đã ký kết.

Bên cạnh đó, trước ngày 10/6 và ngày 10/12 hằng năm, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sử dụng lao động Việt Nam báo cáo 6 tháng và hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) về tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn