(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH14: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 18 của Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 như sau: Doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:

a- Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Điều 6 Luật này;

b- Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành;

Dự thảo quy định, doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điểm a và b Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH14, đồng thời đáp ứng các tiêu chí cụ thể sau:

1. Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm.

2. Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp phải thuộc một trong các trường hợp sau: a- Đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động trên 3.000 người, thì tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển hằng năm phải đạt ít nhất 0,5% tổng giá trị sản xuất gia tăng của doanh nghiệp; b- Đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên, thì tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển hàng năm đạt ít nhất 1% tổng giá trị sản xuất gia tăng của doanh nghiệp; c- Đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn và tổng số lao động không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thì tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển hàng năm đạt ít nhất 2% tổng giá trị sản xuất gia tăng của doanh nghiệp.

Giá trị sản xuất gia tăng của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này được tính bằng tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào là nguyên liệu sản xuất nhập khẩu, mua nội địa.

3. Số lượng lao động nghiên cứu và phát triển phải đạt mức quy định tại một trong các trường hợp sau: a- Đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động từ 3.000 người trở lên, thì số lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và phát triển phải đạt ít nhất 1% tổng số lao động của doanh nghiệp; b- Đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên, thì số lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và phát triển phải đạt ít nhất 2,5% tổng số lao động của doanh nghiệp; c- Đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này, thì số lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và phát triển phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của doanh nghiệp.

Số lượng lao động nghiên cứu và phát triển quy định tại khoản 3 Điều này là số lao động đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể nội dung chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.