(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên đơn vị đăng kiểm kiểm tra thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải (Đăng kiểm viên).

Theo đó, Đăng kiểm viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 1- Có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với đối tượng kiểm định; 2- Có chứng nhận đủ sức khỏe để thực hiện công việc; 3- Đã hoàn thành các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức; 4- Có ít nhất 24 tháng thực tập kiểm tra thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải; 5- Đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá công nhận Đăng kiểm viên.

Đăng kiểm viên có nhiệm vụ kiểm tra chế tạo mới, lần đầu, định kỳ, hàng năm, bất thường, sửa chữa, hoán cải thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực và đánh giá trạng thái kỹ thuật của thiết bị khi kiểm tra. Bên cạnh đó, Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế; kiểm tra, đánh giá các cơ sở chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực; hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho Đăng kiểm viên tập sự khi được yêu cầu; tham gia đánh giá Đăng kiểm viên khi có yêu cầu; tham gia giám định tai nạn khi có yêu cầu; lập và cấp hồ sơ đăng kiểm cho các đối tượng kiểm tra; tính giá, lệ phí đăng kiểm cho đối tượng kiểm tra theo quy định.

Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên

Theo dự thảo, Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên được cấp cho người đảm bảo tiêu chuẩn Đăng kiểm viên theo quy định. Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên có thời hạn là 5 năm.

Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp lại trong các trường hợp sau đây: 1- Bổ sung, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên; 2- Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên hết hạn; 3- Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên bị mất hoặc hỏng; 4- Cấp lại sau khi Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên bị thu hồi.

Dự thảo nêu rõ, Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên chỉ được xem xét cấp lại sau thời hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn