(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng.
Ảnh minh họa

Giải thưởng Đặng Văn Ngữ được tổ chức xét tặng 2 năm một lần và công bố vào ngày 4/4 của năm là dịp kỷ niệm ngày sinh của Anh hùng lao động, Giáo sư, Bác sĩ Đặng Văn Ngữ.

Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng cho cá nhân được Bộ Y tế đề xuất cụ thể như sau: Về tiêu chuẩn chung, người được xét tặng giải thưởng phải trung thành với Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có y đức trong sáng, là tấm gương tận tụy trong sự nghiệp phát triển nền Y tế dự phòng Việt Nam; có thời gian công tác trong lĩnh vực Y tế dự phòng 20 năm trở lên; tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng; đạt 80% trở lên số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cấp cơ sở.

Tiêu chuẩn cụ thể xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho cá nhân ngành y tế trong lĩnh vực Y tế dự phòng được đề xuất như sau:

Đối với cá nhân công tác trong lĩnh vực Y tế dự phòng, người được xét tặng giải thưởng cần bảo đảm các tiêu chuẩn chung nêu trên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng (đối với cá nhân đang trong quá trình công tác) hoặc 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm nghỉ hưu (đối với cá nhân không còn trong quá trình công tác), được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú hoặc được tặng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 2 bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương có liên quan đến lĩnh vực Y tế dự phòng.

Đối với cá nhân công tác trong lĩnh vực Y tế dự phòng trong 20 năm công tác có thời gian 10 năm công tác tại các chiến trường, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, ngoài bảo đảm các tiêu chuẩn chung nêu trên, cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng (đối với cá nhân đang trong quá trình công tác) hoặc 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm nghỉ hưu (đối với cá nhân không còn trong quá trình công tác), được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú hoặc được tặng 1 bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 1 bằng khen có liên quan đến lĩnh vực Y tế dự phòng.

Đối với các cá nhân có những sáng kiến, sáng tạo điển hình, đóng góp đặc biệt xuất sắc nổi bật và ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực Y tế dự phòng được các cấp có thẩm quyền công nhận, đảm bảo các tiêu chuẩn chung nêu trên.

Đối với những cá nhân làm công tác đào tạo trong lĩnh vực Y tế dự phòng, cần đảm bảo các tiêu chuẩn chung nêu trên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng (đối với cá nhân đang trong quá trình công tác) hoặc 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm nghỉ hưu (đối với cá nhân không còn trong quá trình công tác), được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú hoặc được tặng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 2 bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương có liên quan đến lĩnh vực Y tế dự phòng; tham gia biên soạn ít nhất 3 loại sách chuyên môn hoặc là Chủ nhiệm và/hoặc Thư ký 3 đề tài nghiên cứu khoa học, đề án, dự án khoa học, cấp cơ sở trở lên hoặc có sáng kiến khoa học kỹ thuật, cải tiến giáo trình, phương pháp đào tạo về lĩnh vực Y tế dự phòng mang lại hiệu quả cao được cấp có thẩm quyền nghiệm thu.

Đối với những cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y tế dự phòng, cần bảo đảm các tiêu chuẩn chung nêu trên; đồng thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng (đối với cá nhân đang trong quá trình công tác) hoặc 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm nghỉ hưu (đối với cá nhân không còn trong quá trình công tác), được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú hoặc được tặng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 2 bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương có liên quan đến lĩnh vực Y tế dự phòng; là Chủ nhiệm hoặc Thư ký 3 đề tài nghiên cứu khoa học, đề án, dự án khoa học, cấp cơ sở trở lên và/hoặc có 3 sáng kiến khoa học kỹ thuật về lĩnh vực Y tế dự phòng mang lại hiệu quả cao được cấp có thẩm quyền nghiệm thu.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất tiêu chuẩn cụ thể xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng cho cá nhân ngoài ngành y tế đạt các tiêu chuẩn sau: Đảm bảo các tiêu chuẩn chung; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng (đối với cá nhân đang trong quá trình công tác) hoặc 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm nghỉ hưu (đối với cá nhân không còn trong quá trình công tác), có tối thiểu 5 năm công tác có thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực y tế dự phòng được cấp có thẩm quyền xác nhận, được tặng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 2 bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương có liên quan đến lĩnh vực Y tế dự phòng. Bên cạnh đó, có nhiều công lao cống hiến, nhiều sáng kiến, sáng tạo điển hình, đóng góp đặc biệt xuất sắc nổi bật, ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực Y tế dự phòng và là tấm gương điển hình cho mọi người noi theo trong sự nghiệp phát triển Y tế dự phòng tại Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận hoặc được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.

Tiêu chuẩn cụ thể xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng cho cá nhân người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng tại Việt Nam và cá nhân là người Việt Nam công tác trong các Tổ chức quốc tế về lĩnh vực y tế dự phòng được đề xuất như sau: Có thời gian công tác về lĩnh vực Y tế dự phòng tại Việt Nam từ 5 năm trở lên; có nhiều công lao cống hiến, nhiều sáng kiến, sáng tạo điển hình, đóng góp đặc biệt xuất sắc nổi bật, ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực Y tế dự phòng và là tấm gương điển hình cho mọi người noi theo trong sự nghiệp phát triển Y tế dự phòng tại Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận hoặc được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” hoặc Huân, Huy chương Hữu nghị.

Tiêu chuẩn xét tặng cho tập thể

Theo dự thảo, xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho các tập thể trong ngành y tế về lĩnh vực Y tế dự phòng đạt các tiêu chuẩn sau: 1- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liên tục tính đến thời điểm xét tặng, được tặng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 3 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tương đương về lĩnh vực Y tế dự phòng; thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2- Làm tốt công tác xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực Y tế dự phòng đạt hiệu quả; huy động được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực Y tế dự phòng.

3- Đạt 80% trở lên số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cấp cơ sở.

Xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho các tập thể ngoài ngành y tế đạt các tiêu chuẩn sau: Có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động và sự phát triển trong lĩnh vực Y tế dự phòng về khoa học kỹ thuật, trang thiết bị và tài chính, truyền thông, quốc phòng, an ninh, giáo dục sức khỏe, các sáng kiến chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng được cơ quan có thẩm quyền cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận. Thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Được tặng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 2 bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương có liên quan đến lĩnh vực Y tế dự phòng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn