(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Công an nhân dân bao gồm: tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thường xuyên và theo đợt; đối tượng, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; cụm thi đua; thẩm quyền quyết định, tuyến trình, hồ sơ thủ tục xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; quỹ thi đua khen thưởng, tiền thưởng và tổ chức trao thưởng.

Theo dự thảo, phong trào thi đua trong Công an nhân dân gồm: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức thường xuyên hằng năm nhằm thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động để thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Nội dung thi đua phải nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an đơn vị, địa phương và gắn với các phong trào thi đua khác; bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương và khả năng tham gia của cán bộ, chiến sĩ.

Biện pháp thực hiện phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực; chú trọng công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tham gia.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”

Dự thảo nêu rõ, Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” được xét tặng cho cá nhân tiêu biểu, xuất sắc lựa chọn trong số cá nhân có 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, trong thời gian đó đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có sáng kiến được Bộ trưởng Bộ Công an công nhận; chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu, được áp dụng hiệu quả hoặc chủ trì xây dựng đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ trở lên hoàn thành vượt tiến độ, được áp dụng hiệu quả.

Có Huân chương hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc có 03 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên, trong đó phải có 02 Bằng khen của Bộ Công an (không tính khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được); có 03 giải thưởng cấp bộ hoặc 03 huy chương vàng tại các hội thi, hội thao, hội diễn toàn lực lượng Công an nhân dân trở lên.

Cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” phải có số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp quyết định đạt từ 90% trở lên.

Số lượng “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” được xét tặng tối đa không quá 0,5% quân số của đơn vị cấp Cục, Công an địa phương.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP