(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 190/2013/NĐ-CP về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Nghị định nêu rõ, Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức năng của chủ sở hữu Nhà nước đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Điều lệ gồm 11 chương và 94 điều. Ngoài quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu cũng như của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Điều lệ có một số điểm mới so với Điều lệ trước đây.

Tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Tập đoàn được nâng lên từ mức 8.000 tỷ đồng (theo Điều lệ cũ năm 2009) lên 16.000 tỷ đồng đảm bảo tương xứng với quy mô về vốn của Tập đoàn kinh tế Nhà nước. Nhà nước là chủ sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Bộ Công Thương là cấp trên trực tiếp của Hội đồng thành viên tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thực hiện 17 quyền trực tiếp như:  Đề nghị Thủ tướng quyết định phê duyệt Đề án thành lập công ty con 100% vốn Nhà nước; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên; Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng thành viên (trừ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên chuyên ngành của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam,... (trước đây do Thủ tướng quyết định).

Ngoài việc quy định rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Hội đồng thành viên, Điều lệ dành Điều 51 cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, trong đó quy định rõ Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm “chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”.

Không thuê Tổng Giám đốc

Điều lệ cũng dành 4 Điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc.

Trong đó quy định “Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng thành viên”. Như vậy, Tổng giám đốc phải là thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và không quy định việc “thuê Tổng giám đốc” (chức danh này trước đây do Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn bổ nhiệm).

Điều lệ cũng quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên; chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ cũng như tiền lương, thù lao và các lợi ích khác. Đồng thời quy định về mối quan hệ giữa Kiểm soát viên với chủ sở hữu, với Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên.

Đây là điểm hoàn toàn mới so với các điều lệ cũ vì trước đây chỉ có Kiểm soát viêên nội bộ, giờ đây có riêng tổ chức Kiểm soát viên độc lập với tổ chức của Tập đoàn do Nhà nước bổ nhiệm và trả lương.

TS. Nguyễn Đức Vân