(Chinhphu.vn) - Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao; Trang thông tin điện tử Học viện Tòa án, các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo dự thảo, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao là điểm truy cập duy nhất của Tòa án nhân dân tối cao trên môi trường mạng; liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng nhằm giới thiệu về hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Tòa án; tạo lập kênh cung cấp và trao đổi thông tin, dịch vụ công của Tòa án phục vụ công dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước; hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Cổng thông tin này là cơ quan ngôn luận chính thống của hệ thống Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin là thông tin chính thống của hệ thống Tòa án nhân dân trên môi trường mạng.

Trang thông tin điện tử Học viện Tòa án, các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là điểm truy cập của Học viện Tòa án, các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên môi trường mạng, có nhiệm vụ giới thiệu về đơn vị chủ quản; đăng tải các bản án, quyết định của Tòa án; lịch xét xử, lịch công tác của lãnh đạo; các văn bản phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị; lịch tiếp công dân; thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú; thông báo tuyên bố phá sản; thông báo thụ lý vụ án; thông báo tống đạt văn bản tố tụng; thông báo kết quả ủy thác tư pháp; các nội dung, thông tin khác thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống Tòa án có nhu cầu xây dựng Trang thông tin tích hợp trên Cổng thông tin phải có văn bản đề nghị gửi về Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao để báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Tòa án nhân dân tối cao đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.