(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo mẫu; văn bản ủy quyền cho thành viên lưu ký thực hiện việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán; tài liệu nhận diện nhà đầu tư...

Trình tự thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định cho thành viên lưu ký;

b) Thành viên lưu ký thẩm định hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài và khai báo các thông tin theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này trên hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin khai báo bởi thành viên lưu ký, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp và xác nhận điện tử mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trên hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến. Trường hợp từ chối, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trả lời trên hệ thống và nêu rõ lý do;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có xác nhận điện tử mã số giao dịch chứng khoán, thành viên lưu ký nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đầy đủ bộ hồ sơ cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để rà soát, lưu trữ;

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Dự thảo cũng nêu rõ, nhà đầu tư nước ngoài không được xem xét cấp mã số giao dịch chứng khoán trong các trường hợp sau: Đang bị điều tra hoặc đã từng bị cơ quan quản lý có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài xử phạt về các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật chứng khoán, hành vi rửa tiền hoặc có các hành vi vi phạm và bị xử phạt hành chính, hình sự trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý ngoại hối, thuế mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính hoặc không thực hiện đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh