(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Ảnh minh họa

Theo đó, đơn giá tiền lương khoán đối với người lao động và Ban điều hành năm 2020 được đề xuất xác định theo công thức sau:

ĐGkhoán = ĐG2018-2019 + ĐGbs    (1)

Trong đó:

ĐGkhoán: Đơn giá khoán năm 2020. Đơn vị tính như sau:

- Đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đơn vị tính là đồng/1.000 đồng tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương. Các chỉ tiêu tổng doanh thu, tổng chi phí được tính theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) đơn vị tính là đồng/một tấn-km thực hiện có doanh thu. Chỉ tiêu tấn-km thực hiện có doanh thu do VNA xác định theo chuẩn mực chung của tổ chức ICAO kèm theo đơn giá tiền lương khoán.

- Đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (sau đây gọi tắt là VATM) đơn vị tính là đồng/một km điều hành bay quy đổi. Chỉ tiêu km điều hành bay quy đổi được thực hiện:

+ Phương án 1: Chỉ tiêu km điều hành bay quy đổi do VATM xác định kèm theo đơn giá tiền lương khoán.

+ Phương án 2: Chỉ tiêu km điều hành bay quy đổi quy định cụ thể tại Mục II Phụ lục.

ĐG2018-2019: Đơn giá tiền lương bình quân giai đoạn 2018 - 2019 được xác định theo công thức 2.

ĐGbs: Đơn giá bổ sung, được xác định theo công thức 3.

Đơn giá tiền lương bình quân giai đoạn 2018 - 2019 được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

ĐG2018-2019: Đơn giá tiền lương bình quân giai đoạn 2018 - 2019. Đơn vị tính như quy định đơn giá khoán năm 2020.

Qnlđ: Tổng quỹ tiền lương thực tế thực hiện của năm 2018 và năm 2019 của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (người lao động).

Qbđh: Tổng tiền lương thực tế thực hiện của năm 2018 và năm 2019 của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng (Ban điều hành), được xác định theo tiền lương thực tế đã chi trả cho Ban điều hành theo quy chế trả lương của công ty.

Qat: Tổng quỹ tiền thưởng an toàn hàng không (đối với VNA và VATM) thực tế thực hiện của năm 2018 và năm 2019 của người lao động và Ban điều hành.

Tctkl: Tổng chỉ tiêu khoán lương (đối với VNPT là tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương; VNA là tổng số tấn-km thực hiện có doanh thu; VATM là tổng số km điều hành bay quy đổi) thực tế thực hiện của năm 2018 và năm 2019.

Đơn giá bổ sung được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

ĐGbs: Đơn giá bổ sung.

Tctkl: Tổng chỉ tiêu khoán lương thực tế thực hiện của năm 2018 và năm 2019.

Qbs: Quỹ tiền lương bổ sung. Quỹ tiền lương bổ sung tối đa được xác định như sau:

- Đối với VNPT, quỹ tiền lương bổ sung được xác định trên cơ sở chênh lệch tiền lương của tổng số lao động trực tiếp thực hiện sản phẩm công nghệ cao (là sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ chuyên ngành ban hành) công ty đang sử dụng năm 2018 và năm 2019 được trả tiền lương thấp hơn so với mức tiền lương của lao động cùng vị trí, ngành nghề trên thị trường. Dựa trên Báo cáo tiền lương do các công ty điều tra thị trường, VNPT tổng hợp, so sánh để báo cáo cơ quan chủ sở hữu cùng với đơn giá khoán.

- Đối với VNA, quỹ tiền lương bổ sung được xác định trên cơ sở chênh lệch tiền lương của tổng số người lái máy bay là người Việt Nam công ty đang sử dụng năm 2018 và năm 2019 được trả tiền lương thấp hơn so với mức tiền lương của người lái máy bay là người nước ngoài làm việc tại công ty cùng vị trí công việc.

- Đối với VATM, quỹ tiền lương bổ sung được xác định trên cơ sở số lao động bình quân dự kiến phải tăng thêm năm 2018, năm 2019 so với tổng số lao động sử dụng bình quân năm 2018, năm 2019 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì mục tiêu an ninh, an toàn hàng không và mức tiền lương, tiền thưởng an toàn hàng không bình quân thực tế thực hiện năm 2018, năm 2019 của VATM.

Dự thảo nêu rõ, căn cứ vào quỹ tiền lương bổ sung tối đa nêu trên, công ty quyết định sử dụng một phần hoặc toàn bộ để tính đơn giá bổ sung (ĐGbs) nhưng phải bảo đảm điều kiện sau: Công ty xác định đơn giá khoán ĐGkhoán theo quy định trên, công ty phải bảo đảm quy định lợi nhuận (trước thuế) kế hoạch năm 2020 không được thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, công ty thực hiện tạm ứng tiền lương cho người lao động và ban điều hành không quá quỹ tiền lương tính trên cơ sở 85% đơn giá khoán nhân với chỉ tiêu khoán lương kế hoạch năm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Nghị định này quy định việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020 tại 3 tập đoàn, tổng công ty gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) (gọi chung là công ty).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn