(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 170/2019/TT-BQP quy định chế độ kiểm kê tài sản công trong Bộ Quốc phòng.

Đối tưọng kiểm kê là toàn bộ tài sản công đang được Bộ Quốc phòng giao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân quản lý, sử dụng.

Việc kiểm kê tài sản công phải bảo đảm đầy đủ, chính xác về hiện vật cũng như giá trị, không trùng lặp và được thực hiện từ cấp cơ sở (cấp Đại đội và tương đương).

Kiểm kê tài sản công và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm kê tài sản công phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật quân sự theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng, nhất là đối với công tác kiểm kê tài sản đặc biệt trong Quân đội.

Thời điểm kiểm kê tài sản công định kỳ là 0 giờ ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Thời điểm kiểm kê theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị kiểm kê tài sản công thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai cụ thể trong Bộ Quốc phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.