(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước.
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư nêu rõ, KBNN thực hiện thanh toán theo 2 hình thức sau: Thanh toán trước, kiểm soát sau: Là hình thức thanh toán áp dụng đối với từng lần thanh toán của các hợp đồng thanh toán nhiều lần, trừ lần thanh toán cuối cùng; trong đó, KBNN tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp; đồng thời, gửi 01 chứng từ báo Nợ cho đơn vị để xác nhận đã thực hiện thanh toán hoặc gửi 01 chứng từ báo Có cho đơn vị (nếu đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại KBNN).

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ theo chế độ quy định.

Trường hợp sau khi kiểm soát phát hiện khoản chi không đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN gửi thông báo kết quả kiểm soát chi cho đơn vị sử dụng ngân sách (trong đó, nêu rõ lý do từ chối); sau đó thực hiện xử lý thu hồi giảm trừ giá trị thanh toán vào lần thanh toán liền kề tiếp theo, trường hợp lần thanh toán liền kề tiếp theo không đủ khối lượng hoàn thành, dự toán để giảm trừ thì KBNN thực hiện theo quy định đồng thời có văn bản gửi đơn vị sử dụng ngân sách.

Hình thức thứ 2 là kiểm soát trước, thanh toán sau: Hình thức thanh toán áp dụng đối với tất cả các khoản chi (trừ trường hợp đã áp dụng theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau theo quy định nêu trên); trong đó, KBNN thực hiện kiểm soát chi trong thời gian 02 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Đối với các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của Nhà nước, đơn vị sử dụng NSNN căn cứ văn bản kết luận, kiến nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi KBNN, Giấy nộp trả kinh phí để nộp trả kinh phí theo đúng quy định. Các đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm nộp NSNN kịp thời theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

KBNN căn cứ văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Giấy nộp trả kinh phí do đơn vị sử dụng NSNN gửi KBNN để thực hiện: Thu hồi giảm chi NSNN (trường hợp chưa quyết toán ngân sách) hoặc thu hồi nộp NSNN (trường hợp đã quyết toán ngân sách) theo quy định.

KBNN thực hiện hạch toán kế toán theo đúng mục lục NSNN, năm ngân sách sau khi các đơn vị sử dụng NSNN nộp các khoản phải thu hồi vào NSNN.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP