(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay.

Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải cho biết, dự thảo được đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hàng không dân dụng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay cũng như quản lý việc sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay; đồng thời đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong việc tham gia đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng hàng không. Việc xây dựng Thông tư hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay là rất cần thiết, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Theo dự thảo, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 1- Có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800 tỷ đồng trở lên; 2- Có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài; 3- Không thuộc trường hợp theo quy định tại các điểm 1.1 và 1.3 dưới đây.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp: 1.1- Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện; 1.2- Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định; 1.3- Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng; ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 của Luật Đấu thầu.

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Theo dự thảo, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt; thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Thời gian tối thiểu để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi thư mời đầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 60 ngày đối với đấu thầu trong nước hoặc 90 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian gửi văn bản (đồng thời theo đường bưu điện và fax, thư điện tử hoặc gửi trực tiếp) sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với sửa đổi hồ sơ yêu cầu tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ không đáp ứng quy định tại khoản này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Thời hạn bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, fax không muộn hơn 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

Dự thảo nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tiến độ chi tiết các hoạt động trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo mẫu quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn