(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo đề xuất cụ thể quy định về chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng…

Cụ thể, hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Hồ sơ mời thầu phải nêu rõ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư bao gồm: 1- Năng lực tài chính, khả năng thu xếp vốn và năng lực triển khai thực hiện dự án; kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự. Trường hợp liên danh, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh; nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên trong liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh; 2- Phương pháp triển khai thực hiện dự án sơ bộ, phương án tổ chức quản lý và cam kết thực hiện dự án; kê khai về tranh chấp, khiếu kiện đối với các hợp đồng đã và đang thực hiện.

Yêu cầu về dự án theo báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, bao gồm: Yêu cầu về kỹ thuật: Các tiêu chuẩn thực hiện dự án, yêu cầu về chất lượng công trình dự án; tiến độ, thời gian thực hiện dự án; mô tả chi tiết các yêu cầu kỹ thuật và các chỉ tiêu kỹ thuật được sử dụng trong đánh giá hồ sơ dự thầu, các yêu cầu về môi trường và an toàn. Yêu cầu về tài chính: Phương án tài chính (tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và phương án huy động vốn; các khoản chi; nguồn thu; lợi nhuận, phần chênh lệch giữa kinh phí nạo vét và giá trị sản phẩm thu hồi); yêu cầu cụ thể về phân bổ rủi ro.

Đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo dự thảo, thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và thông tin về việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có).

Bên mời thầu phát hành Hồ sơ mời thầu theo thời gian quy định trong thông báo mời thầu nhưng bảo đảm tối thiểu 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư này cho nhà đầu tư khác, trừ các thông tin được công khai khi mở thầu. Hồ sơ dự thầu được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại. Bất kỳ tài liệu nào được nhà đầu tư gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà đầu tư gửi đến để làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Khi muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu đã nộp, nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị gửi đến bên mời thầu. Bên mời thầu chỉ chấp thuận việc sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư nếu nhận được văn bản đề nghị trước thời điểm đóng thầu.

Dự thảo nêu rõ, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu, thời điểm đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư được ban hành.

Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, fax không muộn hơn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn