(Chinhphu.vn) – Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án. Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Khoản 2 Điều 9 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án quy định các trường hợp các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải chịu chi phí, bao gồm:

1. Chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch theo quy định như: Chi thù lao cho Hòa giải viên tại Tòa án, chi phí hành chính phục vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

2. Chi phí khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở Tòa án bao gồm: Chi phí đi lại, tiền ăn, thuê phòng nghỉ của Hòa giải viên (nếu có); chi phí thuê địa điểm và chi phí khác phục vụ việc hòa giải, đối thoại.

3. Chi phí khi Hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc hòa giải.

4. Chi phiên dịch tiếng nước ngoài theo quy định.

Mức thu cho việc chi hỗ trợ thù lao cho Hòa giải viên tại Tòa án và chi phí hành chính phục vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án quy định tại Khoản 1 nêu trên là 2.000.000 đồng.

Mức thu cho chi phí đi lại, tiền ăn, thuê phòng nghỉ của Hòa giải viên khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở Tòa án theo quy định tại Khoản 2, 3 nêu trên được xác định theo chế độ công tác phí trong nước đối với cán bộ, công chức theo quy định.

Mức thu chi phí thuê phiên dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại theo quy định tại Khoản 4 nêu trên được xác định theo quy định về chi phiên dịch đối với chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hiện hành.

Thù lao Hòa giải viên

Dự thảo nêu rõ, Hòa giải viên được trả thù lao khoán theo từng vụ việc.

Hòa giải viên được trả thù lao tối đa 1.500.000 đồng đối với 01 vụ việc được hòa giải thành, đối thoại thành;

Hòa giải viên được trả thù lao tối đa 500.000 đồng đối với 01 vụ việc chấm dứt hòa giải, đối thoại theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nếu đã tiến hành hòa giải.

Tùy vào tính chất phức tạp của từng vụ việc, Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại quyết định mức chi thù lao cho hòa giải viên theo từng vụ việc cụ thể đảm bảo không vượt mức chi tối đa theo quy định tại Nghị định này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh