(Chinhphu.vn) - Tại các thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke từ 1 - 5 phòng là 6 triệu đồng/giấy, từ 6 phòng trở lên là 12 triệu đồng/giấy.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 212/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

Theo đó, tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke: Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng.

Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là 15.000.000 đồng/giấy.

Tại khu vực khác mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke: Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng.

Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là 10.000.000 đồng/giấy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ là tổ chức thu phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Lan Phương