(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Thông tư nêu rõ cá nhân khi đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên phải nộp phí, lệ phí.

Quản tài viên khi đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân phải nộp phí.

Doanh nghiệp khi đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản phải nộp phí.

Mức thu phí, lệ phí cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Mức thu

(Đồng/hồ sơ)

1

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

100.000

2

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản

 

a

Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

800.000

b

Thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

500.000

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Lan Phương