(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 222/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

Ảnh minh họa

Người nộp phí theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Tổ chức đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại và đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại; tổ chức trọng tài nước ngoài đề nghị thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại được quy định như sau: 

Stt

Nội dung

Mức thu

(Đồng/lần)

1

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động Trung tâm trọng tài

 

a

Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập

3.000.000

b

Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thay đổi nội dung thành lập

1.000.000

c

Thẩm định điều kiện hoạt động

1.500.000

d

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động

1.000.000

2

Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại

 

a

Thẩm định điều kiện hoạt động

1.000.000

b

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động

500.000

3

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

a

Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập,

6.000.000

b

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung thành lập

2.000.000

c

Thẩm định điều kiện hoạt động

1.500.000

d

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động

1.000.000

4

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

a

Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập

2.000.000

b

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung thành lập

1.000.000

c

Thẩm định điều kiện hoạt động

1.500.000

d

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động

1.000.000

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thì được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí. Nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Lan Phương