(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2010/NĐ-CP quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2010.

Đơn vị hành chính mới thành lập đã được Chính phủ quy định cụ thể là địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn thì được áp dụng chính sách ưu đãi đối với loại địa bàn này - Ảnh minh họa

Cụ thể, các đơn vị hành chính mới thành lập do thực hiện quy định của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính (chia, tách, nâng cấp đơn vị hành chính cũ đang thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN) kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà chưa được quy định trong Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN thì được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn của đơn vị hành chính cũ đang được hưởng.

Trường hợp đơn vị hành chính mới thành lập đã được Chính phủ quy định cụ thể là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội (KTXH) khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn thì được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN theo quy định hiện hành đối với các loại địa bàn này.

Trường hợp đơn vị hành chính mới thành lập do sắp xếp, điều chỉnh địa giới của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn và địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn, nhưng chưa có quy định về ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN thì đơn vị hành chính mới thành lập được áp dụng chính sách ưu đãi tính theo đa số (trên 50%) của số đơn vị hành chính cấp xã đang hưởng. Trường hợp số đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn và địa bàn khó khăn bằng nhau thì đơn vị hành chính mới thành lập được hưởng ưu đãi áp dụng đối với địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn.

Trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính dẫn đến điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao hơn (địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn) sang địa bàn có mức ưu đãi thấp hơn (địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn) hoặc ngược lại thì các đơn vị cấp xã bị điều chỉnh được hưởng ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN áp dụng đối với địa bàn nơi tiếp nhận đơn vị hành chính đó.

Tuấn Khang
(Nguồn: Nghị định 53/2010/NĐ-CP)