(Chinhphu.vn) – Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017.

Ảnh minh họa

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện (VTĐ) quốc gia là sở cứ pháp lý quan trọng trong việc quản lý tài nguyên tần số. Đây cũng là sở cứ pháp lý để xây dựng các quy hoạch tần số chi tiết như quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số.

Ngày 21/11/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Quy hoạch được ban hành phù hợp với Thể lệ vô tuyến thế giới (sửa đổi sau Hội nghị vô tuyến thế giới WRC-12) và đáp ứng nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

Ngày 17/01/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 71/2013/QĐ-TTg. Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg đã sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trên cơ sở các sửa đổi, bổ sung của Thể lệ vô tuyến điện do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) ban hành năm 2016 và nhu cầu phát triển của thông tin vô tuyến trong nước.

Hội nghị vô tuyến thế giới năm 2019 (WRC-19) diễn ra vào tháng 11/2019 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thể lệ vô tuyến điện. Tại Việt Nam, trong thời gian qua đã có những thay đổi và nhu cầu mới về sử dụng tần số vô tuyến điện cho các nghiệp vụ di động (IMT), phát thanh truyền hình, hàng không, hàng hải, vệ tinh và một số nghiệp vụ vô tuyến điện khác. Trên cơ sở đó, để đảm bảo tuân thủ quy định của quốc tế tại Thể lệ vô tuyến điện - một phần công ước của Liên minh Viễn thông quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và đáp ứng nhu cầu mới về sử dụng tần số vô tuyến điện đặt ra trong nước, cần phải sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Như vậy, việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia là hết sức cần thiết, nhằm phù hợp với các quy định mới của quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin vô tuyến của Việt Nam.

Đề xuất sửa đổi một số nội dung

Căn cứ kết quả sửa đổi, bổ sung Thể lệ vô tuyến điện sau Hội nghị WRC-19 và nhu cầu thực tế sử dụng tần số của Việt Nam, Cục Tần số vô tuyến điện đề xuất sửa đổi như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia về Bảng phân chia tần số theo các nghiệp vụ bao gồm các nội dung:

- Cập nhật sửa đổi Bảng phân chia tần số theo nghiệp vụ của Khu vực 3 theo kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC-19.

- Cập nhật sửa đổi Bảng phân chia tần số theo nghiệp vụ của Việt Nam theo Khu vực 3 và nhu cầu sử dụng thực tế của Việt Nam.

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia về các chú thích của Việt Nam: sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số chú thích của Việt Nam liên quan tới quy định điều kiện sử dụng tần số theo nhu cầu của Việt Nam, xu hướng phát triển quốc tế và phù hợp với Khu vực 3.

c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia về các chú thích của Liên minh viễn thông quốc tế: sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các chú thích của Liên minh viễn thông quốc tế quy định cho Khu vực 3 theo kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới 2019.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương