(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo bổ sung một số quy định về "Báo cáo giám sát an toàn vi mô và Hồ sơ giám sát an toàn vi mô" như sau: Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô lập báo cáo giám sát an toàn vi mô định kỳ hàng quý (ngoại trừ quý IV), năm và đột xuất khi có yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Báo cáo giám sát an toàn vi mô quý được hoàn thành trước ngày cuối cùng của tháng thứ hai của quý tiếp theo. Báo cáo giám sát an toàn vi mô năm được hoàn thành trước ngày cuối cùng của quý đầu tiên năm tiếp theo.

Đối với đối tượng giám sát ngân hàng bị áp dụng can thiệp sớm, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô lập báo cáo giám sát an toàn vi mô định kỳ hàng tháng (ngoại trừ tháng cuối năm), năm và đột xuất khi có yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Báo cáo giám sát an toàn vi mô được lập bởi cán bộ giám sát và được phê duyệt bởi Thủ trưởng đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô.

Căn cứ vào hồ sơ giám sát an toàn vi mô, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô định kỳ, đột xuất cung cấp kết quả giám sát an toàn vi mô đối với từng đối tượng giám sát ngân hàng cho đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô theo quy định tại quy chế phối hợp trong hoạt động giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định ban hành.

Dự thảo cũng bổ sung nội dung: Cơ chế phối hợp giữa đơn vị giám sát an toàn vĩ mô và đơn vị giám sát an toàn vi mô trong việc thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu của đối tượng giám sát ngân hàng và quản lý cơ sở dữ liệu giám sát ngân hàng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định theo từng thời kỳ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL