(Chinhphu.vn) - Bộ VHTT&DL đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

 
 Ảnh minh họa

Dự thảo quy định tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo một số lĩnh vực.

Cụ thể, phân loại theo lĩnh vực hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, bao gồm: Các đơn vị biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, di sản văn hóa, thư viện, văn hóa cơ sở và các lĩnh vực văn hóa khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thể thao, bao gồm: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, tổ chức hoạt động thể thao và dịch vụ hoạt động thể thao theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực du lịch, bao gồm: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến, quảng bá, thông tin du lịch và các hoạt động khác liên quan đến du lịch theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Phân loại theo cơ chế tự chủ tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Điều kiện thành lập

Dự thảo cũng quy định điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, việc thành lập phải phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia (quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, quy hoạch hệ thống du lịch) hoặc quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành về văn hóa, thể thao và du lịch (nếu có).

Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Số lượng người làm việc tối thiểu tại đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ở nước ngoài, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định trên cần bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận của Chính phủ Việt Nam và chính phủ nước sở tại về việc thành lập và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo Thông tư còn quy định cụ thể về điều kiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.