(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 3/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Theo đó, Quyết định nêu rõ đến hết năm 2020, Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có 01 cơ quan tạp chí. Các cơ quan, tổ chức được có cơ quan tạp chí in thì được phép có tạp chí điện tử và lộ trình thực hiện đến hết năm 2020, phải hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Bộ Tài chính đã thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí cơ bản hoàn thành theo đúng quy hoạch tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại chỉ còn Tổng cục Hải quan cần thực hiện tổ chức lại Báo Hải quan thành Tạp chí Hải quan để đảm bảo hết năm 2020 mỗi Tổng cục thuộc Bộ có 01 cơ quan tạp chí.

Do Báo Hải quan nằm trong cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan và được quy định tại Điều 3 Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính. Do đó việc chuyển đổi mô hình từ Báo Hải quan thành Tạp chí Hải quan thì cần thiết phải sửa đổi Điều 3 Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật và hành chính.

Mục tiêu là tổ chức lại Báo Hải quan thành Tạp chí Hải quan gắn với đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý đối với công tác thông tin truyền thông của Tổng cục Hải quan; đảm bảo ổn định việc làm và phát huy thế mạnh của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

Theo dự thảo, Tạp chí Hải quan là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính, là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Hải quan giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ báo chí, công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về chính sách, chế độ pháp luật và nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan và các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý Hải quan, công bố thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan theo quy định của pháp luật. Tạp chí Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức: Tạp chí Hải quan dự kiến được tổ chức 05 đơn vị cấp phòng (giảm 01 đầu mối so với hiện nay) gồm: Phòng Phóng viên; Phòng Thư ký tòa soạn; Phòng Điện tử; Phòng Trị sự và dịch vụ truyền thông; Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về biên chế: Trước mắt bảo đảm bố trí, sắp xếp công tác theo số lượng người lao động như hiện nay. Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ sắp xếp lại nhân sự giữa các phòng để phù hợp với yêu cầu công việc và nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy định.

Về cơ chế tài chính: Tạp chí Hải quan là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính. Tạp chí Hải quan xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Về cơ sở vật chất: toàn bộ trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Báo Hải quan sẽ chuyển cho Tạp chí Hải quan tiếp quản để thực hiện nhiệm vụ sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh