(Chinhphu. vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị hùng hậu, bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Dự thảo quy định, đối tượng tuyển chọn bao gồm: a- Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị; b- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công dân tốt nghiệp đại học trở lên và sinh viên khi tốt nghiệp đại học.

Tiêu chuẩn tuyển chọn chung là phải có lai lịch chính trị rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, kiến thức chuyên môn, văn hóa, tuổi đời phù hợp với từng đối tượng; sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ tiêu chuẩn cụ thể sau: Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và tương đương; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, với người dân tộc thiểu số lấy đến tốt nghiệp trung học cơ sở; tuổi đời đối với quân nhân chuyên nghiệp không quá 35, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và hạ sĩ quan dự bị không quá 30.

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên; tuổi đời không quá 35.

Công dân có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, tốt nghiệp đại học tuổi đời không quá 30, tốt nghiệp sau đại học tuổi đời không quá 35. Sinh viên khi tốt nghiệp đại học có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội; tuổi đời không quá 30.

Kế hoạch đào tạo sĩ quan dự bị

Hằng năm, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng lập kế hoạch đào tạo sĩ quan dự bị, báo cáo Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch đào tạo sĩ quan dự bị, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, giao chỉ tiêu cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định số lượng cụ thể từng loại sĩ dự bị cần đào tạo ở các Bộ, tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.