(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị có cơ quan quản lý công nghệ thông tin thành lập lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan, đơn vị có cơ quan quản lý hệ thống viễn thông, hệ thống cơ yếu thành lập lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống viễn thông, hệ thống cơ yếu thuộc phạm vi quản lý.

Lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng có nhiệm vụ, quyền hạn sau: a- Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và các biện pháp khác theo chức năng nhiệm vụ được giao và tuân thủ quy định của pháp luật. b- Yêu cầu cán bộ, cơ quan quản trị hệ thống thông tin cung cấp thông tin, tài liệu, thiết bị khi có căn cứ xác định liên quan đến sự cố nhằm phục vụ hoạt động ứng cứu; c- Tham gia vào hoạt động giám sát, cảnh báo sự cố mất an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; d- Tham gia các hoạt động huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ về ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng.

Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng

Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng bao gồm: Bộ Tư lệnh 86; Cục Cơ yếu/Bộ Tổng Tham mưu; Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị; Binh chủng Thông tin liên lạc; Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; Lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng.

Thành viên mạng lưới có quyền và nghĩa vụ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tham gia hoạt động diễn tập ứng cứu sự cố, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về hoạt động ứng cứu sự cố. 

Bộ Tư lệnh 86 là cơ quan điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng, có chức năng, quyền hạn: Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng. Triệu tập, chỉ đạo mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng triển khai các phương án ứng cứu sự cố trong Bộ Quốc phòng. Quyết định hình thức, phương án, quy trình điều phối và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng. Làm đầu mối phối hợp với các lực lượng chức năng của các bộ, ngành, địa phương trong tham gia hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng quốc gia.

Trực ban Tác chiến/Bộ Tư lệnh 86 là bộ phận tiếp nhận thông tin yêu cầu ứng cứu sự cố và thực hiện lệnh điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng trong toàn quân.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý này trên Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng.