(Chinhphu.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân.

Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng như sau: Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghề thông qua thực hành công việc.

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng như sau: 1- Tập sự. 2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. 3- Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. 4- Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết).

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Dự thảo quy định, nội dung đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước: a- Lý luận chính trị; b- Kiến thức quốc phòng và an ninh; c- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; d- Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; đ- Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ; e- Đào tạo đại học, sau đại học… theo quy định của pháp luật.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: a- Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước; b- Kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; c- Ngoại ngữ; d- Kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế; đ- Đào tạo sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước hoặc học bổng của các nước, tổ chức quốc tế.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của ngành.