(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu bổ sung lĩnh vực khoáng sản và đất đai vào dự thảo Nghị định đang được xây dựng về điều kiện kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa-Ảnh Monre.gov.vn
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao chủ trì, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tại cuộc họp ngày 24/5 về việc xây dựng Nghị định, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết Bộ TN&MT có 22 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Qua rà soát, Bộ TN&MT còn 9 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, gồm 3 Thông tư thuộc  lĩnh vực đất đai, 3 Thông tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, 2 Thông tư thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và 1 Thông tư thuộc lĩnh vực khoáng sản. Theo Luật Đầu tư, các quy định này sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết, dự thảo Nghị định dự kiến sẽ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo trình tự, thủ tục rút gọn, với  4 Chương, 23 Điều và 3 Phụ lục.

Còn đối với các lĩnh vực đất đai và khoáng sản, các quy định về điều kiện kinh doanh đã được đề xuất trong các dự thảo Nghị định đang trình trình Chính phủ ban hành của từng lĩnh vực.

Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư thì các điều kiện quy định tại các Thông tư thuộc lĩnh vực đất đai và khoáng sản sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, do vậy có thể có những "khoảng trống" nếu 2 Nghị định này được ban hành và có hiệu lực sau ngày 01/7/2016.

Để tháo gỡ các vướng mắc đối với các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đất đai và khoáng sản như đã nêu, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế để bổ sung các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai vào dự thảo Nghị định.

Đồng thời, Vụ Pháp chế cần đẩy nhanh tiến độ và chủ động phối hợp với các Tổng cục, Cục liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định để gửi xin ý kiến các Bộ, ngành; bảo đảm chất lượng và tiến độ dự thảo trình Chính phủ theo quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu các đơn vị xây dựng dự thảo Nghị định ngoài việc rà soát bảo đảm tính pháp lý của các quy định liên quan, các nội dung được quy định cũng phải bảo đảm kế thừa được các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đang được quy định tại các Thông tư đã được thực hiện ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực TN&MT theo Luật Đầu tư

1. Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai        

2. Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất       

3. Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai            

4. Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai         

5. Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất         

6. Kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất    

7. Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ       

8. Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất            

9. Kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất         

10. Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước

11. Kinh doanh dịch vụ thoát nước

12. Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

13. Khai thác khoáng sản

14. Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại

15. Nhập khẩu phế liệu

16. Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

17. Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

18. Kinh doanh chế phẩm sinh học

19. Kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ        

Thanh Hằng