(Chinhphu.vn) - “Bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, trong đó lợi ích của người dân là quan trọng nhất, là yếu tố quyết định”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra yêu cầu trong việc xây dựng các quy định về điều kiện kinh doanh.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo đảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế ngành, diễn ra sáng 26/5.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 là hai luật quan trọng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc triển khai thi hành hai luật này nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thêm động lực cho việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan có liên quan cần tập trung thực hiện nghiêm các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất nhằm bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của hai luật này gắn với việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; tuyệt đối không đặt ra các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp; tập trung kiện toàn tổ chức, xác định rõ trách nhiệm, nâng cao nhận thức, tinh thần và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Về việc thực hiện các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trao đổi, thống nhất với các bộ, cơ quan ngang bộ về nội dung, phạm vi của điều kiện đầu tư kinh doanh, phân biệt rõ với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, làm cơ sở cho việc xác định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ theo lĩnh vực được phân công quản lý, rà soát các thông tư, quyết định của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh để tổng hợp, xây dựng các nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư nhưng chưa ban hành nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, các cơ quan chủ trì soạn thảo cần khẩn trương thực hiện. Đối với các dự thảo nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định hoặc đã trình Chính phủ, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn tất các thủ tục để trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016.

Theo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, hiện có 13 nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh ở các lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông và xây dựng cần được ban hành. Đến thời điểm này, 8 dự thảo nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định, đủ điều kiện trình Chính phủ. Các dự thảo khác đang trong quá trình thẩm định để trình Chính phủ theo đúng yêu cầu tiến độ.


Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân

Sau khi rà soát cụ thể nội dung, tiến độ việc xây dựng dự thảo từng nghị định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh mục tiêu thực hiện bằng được mong muốn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó yêu cầu quan trọng nhất là cải cách thể chế. Cụ thể, cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh; giải phóng những sự can thiệp không cần thiết của cơ quan Nhà nước dẫn đến sự tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp và người dân trở nên khó khăn hơn.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các bộ, ngành đã rất quyết liệt, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng nhằm hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực mình phụ trách, cùng với đó rà soát lại tất cả các điều kiện đầu tư kinh doanh chưa phù hợp, cản trở phát triển. Cho đến thời điểm này, việc xây dựng dự thảo các nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ tiếp tục khẩn trương thực hiện những phần việc còn lại của mình. Đối với những dự thảo điều kiện kinh doanh đã được thẩm định, Phó Thủ tướng đề nghị vẫn phải tiếp tục hoàn thiện dựa trên kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của bộ chuyên ngành. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành cần phải phối hợp chặt chẽ để đạt đồng thuận cao nhất.

“Không được hình thức, phong trào, mà phải thực chất, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, trong đó lợi ích của người dân là quan trọng nhất, là yếu tố quyết định”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giao Bộ Tư pháp tập trung thẩm định những dự án còn lại. Trong đó, cần đặc biệt chú ý những vấn đề về nội dung, phạm vi điều chỉnh, không “ôm”, “gộp” tất cả vào Nghị định bởi thực tiễn sẽ đặt ra những yêu cầu phải sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.

“Một mặt, phải đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đáp ứng yêu cầu thời gian mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra, mặt khác cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng của các quy phạm pháp luật. Sau khi đã được thẩm định, thậm chí đã được ban hành, cần tiếp tục nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ những vướng mắc”, Phó Thủ tướng nói.

Dự kiến, sau khi các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo, Chính phủ sẽ tiến hành xem xét thông qua theo quy trình rút gọn, bảo đảm các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có thể đi vào cuộc sống ngay sau khi có hiệu lực vào ngày 1/7/2016.

Xuân Tuyến