(Chinhphu.vn) - Ngày 23/5, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có buổi làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Nội dung buổi làm việc đề cập tới kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong Đảng bộ Quân đội từ năm 2016 đến nay.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho rằng những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hoá Cương lĩnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và  xây dựng Đảng bộ Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp uỷ, chỉ huy các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; ban hành các chiến lược, đề án, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra một số bất cập, hạn chế, đồng thời nêu những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổng kết những mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập, tiếp tục xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của Quân ủy Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

(theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng)

Từ khóa: Bộ Quốc phòng , Quân ủy Trung ương , văn kiện Đại hội Đảng , Đại tướng Ngô Xuân Lịch , Bí thư Trung ương Đảng , Nguyễn Xuân Thắng