(Chinhphu.vn) - Ngày 20/4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc làm việc

Đây là cuộc làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vai trò của văn hóa trong đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, về trách nhiệm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước từ phía các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đã được nâng lên.

Kinh tế Thành phố phát triển đã tạo điều kiện đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, xây dựng con người; phát huy phẩm chất yêu nước, đoàn kết, năng động, vượt khó, nhân ái, nghĩa tình của nhân dân thành phố, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Đời sống văn hóa ở cơ sở được cải thiện, nâng cao; hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú, sôi động, có nhiều sáng tạo, nỗ lực bám sát thực tiễn. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố, phát huy, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn; các chính sách phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ được cụ thể hóa và đi vào đời sống, góp phân nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tuy nhiên Báo cáo nhấn mạnh thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn hóa chưa ngang tầm với vị trí, vai trò, khả năng và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố; vai trò quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; quy hoạch phát triển đô thị thiếu đồng bộ, quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội chưa gắn bó chặt chẽ với văn hóa. Mặt khác, sự chuyển biến về nếp sống văn minh đô thị trên một số mặt chưa thật sự rõ nét, ý thức tôn trọng pháp luật trong một bộ phận người dân chưa cao. Công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trong văn học - nghệ thuật thiếu chủ động và sự chỉ đạo chưa đồng bộ, kịp thời; chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong mọi giai đoạn, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người, phát triển văn hóa có vị trí quan trọng ngang với kinh tế - chính trị. Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về mọi mặt của cả nước và trong thời gian qua Thành ủy đã chủ động, tích cực sáng tạo trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển văn hóa. Vấn đề xây dựng phát triển văn hóa được thành phố chú trọng song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị. Trong mục tiêu xây dựng, phát triển Thành phố thì “văn minh”, “nghĩa tình” là những thành tố quan trọng được đặt cùng với các yếu tố “hiện đại”.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng nêu rõ việc đầu tư cho văn hóa cũng như kết quả đạt được trong phát triển văn hóa, con người so với yêu cầu thực tiễn và tiềm lực của Thành phố là chưa tương xứng. Thành phố chưa có nhà hát, hệ thống bảo tàng, thư viện xứng tầm trong khi đời sống thực tiễn luôn sôi động, nhiều cái mới mẻ, nhưng những tác phẩm văn học - nghệ thuật lại chưa phản ánh được nhịp sống sôi động đó.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống, trong đó xây là cơ bản, còn chống phải quyết liệt. Thành phố Hồ Chí Minh cần nỗ lực hơn nữa để đạt được những kết quả tốt hơn, tương xứng với tiềm lực của mình và yêu cầu phát triển bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh phải là nơi đóng góp để hoàn thiện đường lối của Đảng, kinh nghiệm về thực hiện các mô hình hay nhân rộng cho cả nước./.

(theo TTXVN)