(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Tuyết Nhung, công tác tại UBND xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (email: nhungthinh1979@...) muốn được biết bà có được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP khi xã Bản Cầm đã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Mục 1 văn bản số 1408/BNV-TL ngày 11/4/2012 của Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, thì đối với các xã, thôn trước đây thuộc vùng đặc biệt khó khăn nhưng đến ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) không còn thuộc danh mục địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc các văn bản quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC thì không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Theo Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, trong đó có xã Bản Cầm là một trong ba xã của tỉnh Lào Cai đã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Như vậy, đối chiếu các quy định trên, bà Nhung là công chức đang công tác tại UBND xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng là xã đã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II nên không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Trường hợp nào được hưởng ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn?

Có được hưởng đồng thời 2 phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi

Trợ cấp lần đầu với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn

Đối tượng hưởng chính sách vùng đặc biệt khó khăn

Đối tượng hưởng phụ cấp lâu năm vùng đặc biệt khó khăn

Từ khóa: vùng đặc biệt khó khăn , Chương trình 135 giai đoạn I