(Chinhphu.vn)  - Về trường hợp của ông Lương Kim Bình (tỉnh Tuyên Quang), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản khẳng định, việc căn cứ vào tỷ lệ mất sức lao động ghi trong biên bản giám định y khoa gốc (giám định lần đầu) lưu trong hồ sơ để xếp vào hạng 3 mất sức từ 41% đến 60% sức lao động là đúng.

Như tin đã đưa, theo phản ánh của ông Bình, năm 1985, ông Bình được kết luận tỷ lệ mất sức lao động là 61%. Tuy nhiên từ năm 1990, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh tỷ lệ mất sức lao động của ông Bình xuống còn 51% mà ông không được biết.

Từ sau khi giám định lại thương tật đến nay, ông Bình luôn có đơn và trực tiếp đến Phòng Người có công (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên) đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp cho ông theo kết quả giám định lại, nhưng chưa được nghiên cứu giải quyết.

Để có cơ sở giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị Cục Người công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) hướng dẫn giải quyết chế độ bệnh binh đối với ông Bình.

Về vấn đề này, Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có Văn bản trả lời Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên như sau:

Tại Thông tư số 48/TBXH ngày 30/9/1985 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng phần quy định về trợ cấp đối bệnh binh và quân nhân phục viên.

"III. Việc tính lại trợ cấp đối với bệnh binh đã được xác nhận trước ngày 1/9/1985.

1. Những quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động theo Nghị định số 500/NĐ-LB ngày 12/11/1958 và Nghị định số 523/TTg ngày 6/12/1958; theo điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ quân nhân ban hành theo Nghị định số 161/CP ngày 30/10/1964; theo Nghị định số 10/NĐ-76 ngày 18/6/1976; và quân nhân được hưởng chế độ bệnh binh theo Quyết định 78/CP ngày 13/4/1978 nay thống nhất gọi là bệnh binh và được hưởng chế độ đối với bệnh binh quy định trong Nghị định số 236/HĐBT.

2. Đối với những người trên, nay được căn cứ tỷ lệ mất sức lao động ghi trong biên bản giám định y khoa gốc (Giám định lần đầu) lưu trong hồ sơ để chuyển xếp theo 3 hạng bệnh binh nói ở Điều 3 phần I và được căn cứ vào mức lương cũ chuyển đổi sang mức lương mới ở cùng thang bậc để tính lại trợ cấp bệnh binh theo mức trợ cấp nói ở Điều 1 phần II".

Trường hợp ông Bình hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh từ ngày 1/7/1982 theo Biên bản giám định Y khoa số 204/TT-MS ngày 4/6/1982 của Hội đồng giám định Y khoa Sư đoàn 313 Quân khu 2 với tỷ lệ mất sức lao động là 51%, xếp hạng 4c tạm thời. Đến năm 1985 ông Bình được Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Bắc Thái giám định lại khả năng lao động theo Biên bản số 03/GĐYK-SK ngày 10/1/1985 kết luận khả năng lao động thuộc hạng B (coi như mất 61% sức lao động).

Do vậy, ông Bình thuộc diện quy định tại Quyết định 78/CP quy định nêu trên. Theo quy định tại Thông tư số 48/TBXH căn cứ vào tỷ lệ mất sức lao động ghi trong biên bản giám định y khoa gốc (giám định lần đầu) lưu trong hồ sơ để xếp vào hạng 3 mất sức từ 41% đến 60% sức lao động là đúng.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Trả lời về việc điều chỉnh tỷ lệ mất sức lao động

- Công dân hỏi về chính sách ưu đãi người có công

- Điều kiện hưởng chế độ mất sức lao động và thương tật

- Có thể hưởng hai chế độ thương binh và bệnh binh

Từ khóa: Hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh