(Chinhphu.vn) - Giải đáp vướng mắc của Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2012 nếu Công ty đủ thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định xếp hạng cũ phải thực hiện việc xếp lại hạng theo đúng quy định.

Ngày 31/8/2005 Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

Theo quy định tại khoản 2, Mục IV của Thông tư nêu trên, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các qui định tại Thông tư này để xếp hạng công ty, khi vận dụng phải thực hiện đúng theo các quy định về xếp hạng và xếp lương của Thông tư này.

Việc quyết định xếp hạng do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Khi đăng ký thang lương, bảng lương của công ty với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương, trong đó có bảng lương áp dụng đối với viên chức quản lý thì công ty phải gửi kèm hồ sơ kết quả xếp hạng công ty để cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương kiểm tra, rà soát.

Đối với trường hợp của Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, nếu tiếp tục vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì năm 2012 nếu Công ty đủ thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định xếp hạng cũ phải thực hiện việc xếp lại hạng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch nêu trên và số liệu để tính điểm xếp hạng là số liệu thực hiện của năm 2010, năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Trường hợp năm 2012 Công ty chưa đủ thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định xếp hạng cũ thì Công ty tạm thời giữ hạng cũ cho đến khi đủ thời hạn 3 năm, sau đó thực xếp lại hạng theo đúng quy định.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân