(Chinhphu.vn) - Ông Hồ Văn Tân (tỉnh Thừa Thiên Huế) đề nghị cho biết: Dự án đê chắn sóng với chiều dài 450m, chiều cao trung bình khoảng 19m, bề mặt rộng khoảng 17,8m có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Theo ông Tân được biết, căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, thì dự án đê chắn sóng không có trong danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Vấn đề ông Tân hỏi đã được Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường - Tổng cục Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại Phụ lục của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP nêu trên, Dự án đê chắn sóng với chiều dài 450m, chiều cao trung bình của đê khoảng 19m, bề mặt đê rộng 17,8m và không thuộc nhóm đối tượng thứ tự 1, 2, 3 của Phụ lục Nghị định này thì thuộc đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường trình UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án để xác nhận.

Nhóm đối tượng thứ tự 1, 2, 3 trong Danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 21/2008/NĐ-CP bao gồm các dự án:

1. Dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 66/2006/NQ11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội.

2. Dự án có sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia, các khu di tích lịch sử - văn hoá, di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc chưa được xếp hạng nhưng được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ.

3. Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường - Tổng cục Môi trường đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc