(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thế Hải làm việc tại 1 Công ty cổ phần ngoài quốc doanh của tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2016, Công ty của ông phải tiếp nhiều đoàn đến thanh tra, kiểm tra. Ông Hải hỏi, việc cơ quan quản lý Nhà nước liên tục thanh kiểm tra tại Công ty ông có phù hợp với quy định của pháp luật không?


Theo phản ánh của ông Hải, vào ngày 17/4/2015, tại Văn phòng Cục Thuế, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán Công ty của ông Hải với các nội dung: Đối chiếu việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế năm 2014.

Phạm vi tổ kiểm toán là đối chiếu tình hình chấp hành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước năm 2014. Tổ kiểm toán chỉ thực hiện kiểm tra hồ sơ, sổ kế toán, chứng từ đơn vị cung cấp. Đối với số dư đầu kỳ chỉ đối chiếu việc chuyển số nợ thuế cuối năm 2013 sang đầu năm 2014. Toàn bộ nội dung kiểm toán đều được cán bộ kiểm tra và đại diện lãnh đạo Cục Thuế ký xác nhận.

Ngày 6/7/2015, Cục Thuế đã có quyết định về việc xử lý vi phạm thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế căn cứ kết luận lỗi biên bản vi phạm pháp luật về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Toàn bộ nội dung trên đã được Công ty của ông Hải chấp hành đầy đủ.

Đến ngày 16/12/2015, Cục Thuế lại có quyết định về việc thanh tra thuế tại Công ty; Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2013 đến 31/12/2013 (các số liệu trước và sau có liên quan). Và ngày 20/1/2016 Cục Thuế đã có quyết định xử lý về thuế liên quan đến nội dung làm việc của đoàn thanh tra.

Ngày 27/10/2016, Cục Thuế tiếp tục có quyết định kiểm tra thuế tại Công ty kỳ từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2015.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Hải đề nghị cơ quan chức giải đáp, việc cơ quan quản lý Nhà nước liên tục thanh kiểm tra tại Công ty ông, đặc biệt là kỳ báo cáo năm 2014 liên quan đến lĩnh vực thuế như nêu trên có phù hợp với các quy định của pháp luật về quyền thanh kiểm tra và có phù hợp với nội dung đề cập tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ không?

Về vần đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Tại Điều 15 Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính quy định, “kế hoạch thanh tra của cơ quan cấp dưới nếu có sự chồng chéo với kế hoạch của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên”.

Khoản 4, Khoản 7, Điều 61 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế như sau:

“4. Kiểm tra đối với trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề: Hàng năm, cơ quan thuế căn cứ vào nguồn lực của hoạt động kiểm tra, số lượng người nộp thuế đang hoạt động và tình hình thực tế trên địa bàn quản lý để xây dựng kế hoạch, chuyên đề kiểm tra. Việc hướng dẫn xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, chuyên đề kiểm tra do thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên quyết định…

7. Xử lý chồng chéo trong hoạt động kiểm tra.

- Trường hợp kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra của cơ quan thuế cấp dưới nếu có sự trùng lắp về đối tượng kiểm tra với kế hoạch kiểm tra, thanh tra về thuế của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, cơ quan thuế cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên”.

Khoản 1 và Khoản 5, Điều 65 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định:

“1. Các trường hợp thanh tra tại trụ sở người nộp thuế:

- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế; tranh tra để giải quyết khiếu nại tố cáo, chia, tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa; hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính…

5. Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế cấp dưới nếu có sự chồng chéo với kế hoạch cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên.

Trường hợp cơ quan Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính có kế hoạch thanh tra về thuế trùng với kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế thì ưu tiên kế hoạch thanh tra thuế của cơ quan Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính”.

Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-KTNN ngày 1/4/2015 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2014, chuyên đề công tác quản lý và sử dụng kinh phí Nhà nước đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014, chuyên đề Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010–2014 của tỉnh Hà Tĩnh, Tổ kiểm toán Nhà nước chỉ thực hiện đối chiếu việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế năm 2014 của Công ty tại cơ quan thuế (Văn phòng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh) mà không phải thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch đã được phê duyệt là phù hợp với quy định của Luật Thanh tra, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chinhphu.vn