(Chinhphu.vn) - Bà Đoàn Thị Phương Ngọc làm việc tại Công ty cổ phần HTQ Việt Nam (TP. Hà Nội). Công ty được thành lập năm 2012, năm 2013, do doanh thu dưới 1 tỷ đồng nên Công ty không đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo Mẫu số 06/GTGT của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Từ năm 2014, Công ty nộp thuế theo phương pháp trực tiếp và mua hóa đơn bán hàng qua Chi cục Thuế quận Đống Đa. Năm 2015, doanh thu của Công ty cũng dưới một tỷ đồng.

Bà Ngọc hỏi, năm 2016, Công ty của bà muốn chuyển sang tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì cần những thủ tục gì? Hóa đơn bán hàng của Công ty chưa sử dụng hết thì có cần phải báo cáo hay trả lại cho cơ quan thuế không? Thủ tục đặt in hóa đơn mới cho năm 2016 như thế nào?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

Tại khoản 3, Điều 3 sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ...

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới".

Về đối tượng được tạo hóa đơn đặt in

Căn cứ Công văn số 5593/TCT-KK ngày 25/12/2015 của Tổng cục Thuế về việc gia hạn thời hạn tiếp nhận Mẫu 06/GTGT.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Tại Điều 8 quy định về tạo hoá đơn đặt in như sau: "1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

a) Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Hóa đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in.

Tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.".

Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

Tại Điều 21 quy định về xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng như sau: "1. Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:...

c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của bà Ngọc đang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, năm 2016 muốn chuyển sang tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Công ty tiến hành đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý theo mẫu số 06/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) trước ngày 30/1/2016.

Đối với số hóa đơn Công ty mua của cơ quan thuế chưa sử dụng hết cần tiến hành hủy theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Về thủ tục đặt in hóa đơn mới cho năm 2016 đề nghị bà nghiên cứu và thực hiện theo các quy định đã trích dẫn nêu trên tại Thông tư 39/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn