(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung có các cổ đông chiến lược từ các công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Vậy, Công ty có thể thực hiện việc đầu tư tài chính bằng việc mua bán cổ phần các công ty niêm yết được không? Nếu được thì cần phải thực hiện thêm các thủ tục nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định: “Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần”.

Do đó, việc mua bán cổ phần các công ty niêm yết của Công ty cổ phần Thuỷ điện miền Trung do Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần quyết định theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Chinhphu.vn