(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Gia Bảo (Hà Nội) đóng góp một số ý kiến cho quy định về quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Sau khi nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 1/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Gia Bảo nhận thấy chưa có quy định cụ thể nào để đánh giá kết quả kinh doanh của dự án trên nguyên tắc bảo đảm doanh nghiệp dự án có lãi như dự kiến và tránh được thất thu nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ dự án.

Do vậy, Công ty cho rằng cần quy định một quy chế tài chính mà doanh nghiệp dự án cam kết với Nhà nước theo một tỷ lệ cố định, chẳng hạn như doanh nghiệp được hưởng lợi nhuận sau thuế từ 5-9% tổng giá trị đầu tư của dự án.

Doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ kiểm toán Nhà nước theo quy định vào các thời điểm kết thúc quá trình xây dựng dự án và kiểm toán kết quả kinh doanh của dự án hàng năm hoặc hàng quý để bảo đảm doanh nghiệp sẽ nhận được đầy đủ lợi nhuận của mình theo cam kết trên cơ sở tài sản được Nhà nước giao cho xây dựng – kinh doanh.

Đồng thời, theo ý kiến của Công ty, các khoản lợi nhuận phát sinh ngoài lợi nhuận đã cam kết, doanh nghiệp cần có trách nhiệm chuyển giao cho Nhà nước theo quy định tại hợp đồng và các quy định của pháp luật.

Với cơ chế quản lý tài chính như nêu trên, sẽ tránh được trường hợp doanh nghiệp dự án kêu lỗ, đề nghị tăng thời hạn kinh doanh của dự án hoặc thu lợi lớn hơn nhiều lần so với mức cam kết do những thay đổi của thị trường trong quá trình đầu tư, tránh thất thu cho ngân sách quốc gia.

Từ những phân tích trên, Công ty đề xuất, đối với Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, cần bổ sung quy định “Chủ đầu tư cam kết chỉ giữ lợi nhuận tối đa sau thuế là 9% tổng mức kinh phí của Dự án BT và sẽ nộp lại cho Chính phủ và Quốc gia nếu có lợi nhuận cao hơn”.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu và đề xuất một số nội dung cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8737/VPCP-KTN ngày 14/10/2016.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận những đóng góp của Công ty, trong quá trình sửa đổi 2 Nghị định nêu trên, Bộ sẽ nghiên cứu các kiến nghị của Công ty, đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong Công ty tiếp tục có những ý kiến đóng góp thiết thực nhằm hoàn thiện quy định về PPP.

Chinhphu.vn