(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Lê Hiếu Trung (Cần Thơ) qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, hiện các doanh nghiệp tư nhân đang gặp vướng mắc trong hạch toán chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, chủ thể chỉ bao gồm cá nhân, pháp nhân (bỏ chủ thể hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân). Xuất phát từ thay đổi này, ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, theo đó, kể từ ngày 15/3/2017, hợp đồng tín dụng vay vốn giữa doanh nghiệp tư nhân với tổ chức tín dụng sẽ ký giữa cá nhân (là chủ doanh nghiệp tư nhân) với tổ chức tín dụng. Có nghĩa là, tổ chức không có tư cách pháp nhân như hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân... sẽ không đủ điều kiện là chủ thể vay vốn.

Ông Trung đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, các khoản vay được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân thì chi phí lãi vay mà cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân đã trả cho tổ chức tín dụng có được xem là chi phí hợp lý và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Tại văn bản hợp nhất Luật Thuế TNDN số 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014, Điều 9 về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định, Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014), Điều 9 về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chi phí được trừ và không được trừ tại Điều này.

Như vậy, căn cứ quy định tại Luật Thuế TNDN và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN thì việc xác định chi phí lãi vay của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân đó được trừ hoặc không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp là thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Tài chính.

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, trong đó quy định khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là pháp nhân hoặc cá nhân; quy định này phù hợp với quy định về chủ thể giao dịch nhân sự tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo đó, đối với tổ chức không có tư cách pháp nhân như doanh nghiệp tư nhân, thì tổ chức tín dụng xem xét cho vay đối với cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân phù hợp với quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, thì người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (trong đó có doanh nghiệp tư nhân), nên chi phí lãi vay phát sinh từ việc cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp tư nhân đó có thể không được xem xét khấu trừ khi tính thuế thu nhập của doanh nghiệp tư nhân.

Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, một số doanh nghiệp tư nhân và tổ chức tín dụng đã phản ánh khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc khấu trừ chi phí lãi vay ngân hàng khi xác định thu nhập chịu thuế của chủ doanh nghiệp tư nhân vay vốn.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tư nhân và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ, ngày 23/3/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Văn bản số 1878/NHNN-CSTT đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn cho phép khấu trừ chi phí lãi tiền vay khi tính thuế TNDN của doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của chính doanh nghiệp tư nhân đó.

Chinhphu.vn