(Chinhphu.vn) – Năm 2016, do sơ suất trong quá trình kê khai thuế, Văn phòng luật sư Interla (Hà Nội) đã không gửi mẫu đăng ký 06/GTGT đến cơ quan thuế, dẫn đến việc các hoá đơn GTGT đầu vào bị coi là không hợp pháp.

Không nộp mẫu 06/GTGT từ năm 2016, giải quyết thế nào?

Tuy nhiên, do không nhận được Thông báo của Chi cục thuế nên Văn phòng luật sư Interla vẫn cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng, đồng thời xuất hoá đơn, tiến hành việc khê khai và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn bình thường với cơ quan thuế theo quy định.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệpVăn phòng luật sư Interla đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ, xem xét hướng dẫn để hoàn thành các thủ tục theo quy định để có thể được tiếp tục sử dụng hoá đơn khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã xuất.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC (sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013) hướng dẫn cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế GTGT thay cho mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp tính thuế đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.

Về việc nộp mẫu 06/GTGT, Tổng cục Thuế đã có các Công văn số 36/TCT-CS ngày 3/1/2018 trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội, Công văn số 5232/TCT-CS ngày 13/11/2017 trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội. Đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ những quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế để xem xét cụ thể, hướng dẫn Văn phòng Luật sư Interla thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thuế , GTGT , khấu trừ