(Chinhphu.vn) - Những doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng không hoạt động hoặc ngừng hoạt động trong 1 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo ý kiến của cử tri TP. Hải Phòng, hiện nay tình trạng nhiều doanh nghiệp thành lập nhưng không hoạt động diễn ra phổ biến, các doanh nghiệp này vẫn tồn tại nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiến hành giải thể doanh nghiệp, không nộp lại đăng ký kinh doanh gây khó khăn cho công tác quản lý.

Cử tri đề nghị Chính phủ quy định chế tài cụ thể để giải quyết và xử lý hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, về thời gian hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp không thực hiện hoạt động kinh doanh.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời cử tri TP. Hải Phòng như sau:

Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 không quy định về thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, để từng bước lành mạnh hóa, trong sạch hóa môi trường kinh doanh, kế thừa nhưng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định 6 trường hợp vi phạm pháp luật của doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có các trường hợp:

- Ngừng hoạt động kinh doanh 1 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

- Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

Như vậy, những doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng không hoạt động hoặc ngừng hoạt động trong 1 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chinhphu.vn