(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Vũ Đoàn Trung (Hà Nội) hỏi: Người nước ngoài hoặc tập đoàn nước ngoài muốn đầu tư xây dựng nhà máy xi măng tại Việt Nam thì cần tuân thủ quy định gì, thực hiện thủ tục tại cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Hình thức đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Mục 1, Chương IV Luật Đầu tư 2014 (từ Điều 22 đến Điều 29).

Về thủ tục đầu tư: Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại Mục 2, Chương IV Luật Đầu tư 2014 (từ Điều 30 đến Điều 35).

Mục này quy định cụ thể về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh.

Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Mục 3, Chương IV Luật Đầu tư 2014 (từ Điều 36 đến Điều 41).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đầu tư , nhà đầu tư , chứng nhận đầu tư