(Chinhphu.vn) - Bà Trần Linh (tranlinh@...) hỏi: Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ tại một trường cao đẳng của địa phương năm 2016 tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP hay Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 3/2/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1931/BTC-HCSN gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó có nêu:

Theo khoản 2, Điều 24 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định: Trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể theo quy định tại khoản 1, Điều này, các đơn vị sự nghiệp công theo từng lĩnh vực được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện nay, các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực đang được triển khai xây dựng. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của các Nghị định mới...

Chinhphu.vn

Từ khóa: quy chế chi tiêu nội bộ