(Chinhphu.vn) - Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành không quy định miễn, giảm thuế đối với thành viên hợp tác xã, cổ đông là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "cánh đồng lớn".

Theo ý kiến của cử tri tỉnh An Giang, để khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và khuyến khích nông dân tham gia cổ phần với doanh nghiệp tham gia “cánh đồng lớn”, đề nghị Bộ Tài chính tham mưu với Chính phủ có cơ chế miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên cổ tức đối với thành viên Hợp tác xã, cổ đông là nông dân có ký kết hợp đồng với doanh nghiệp có tham gia “cánh đồng lớn” hoặc có thể giảm trừ thuế TNCN trên lương của công chức, viên chức.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri tỉnh An Giang như sau:

Thu nhập từ đầu tư vốn theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Luật Thuế TNCN là: Tiền lãi cho vay; Lợi tức cổ phần; Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

Theo Điều 5 Luật Thuế TNCN, “Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp”.

Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn, thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

- Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần;

- Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn, “thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%”.

Căn cứ những quy định nêu trên thì Luật Thuế TNCN hiện hành quy định miễn, giảm thuế TNCN trong trường hợp đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế. Luật Thuế TNCN không quy định miễn, giảm thuế đối với thành viên hợp tác xã, cổ đông là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "cánh đồng lớn". Việc bổ sung quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập của thành viên hợp tác xã, cổ đông là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "Cánh đồng lớn" thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chinhphu.vn