(Chinhphu.vn) - Trường hợp dự án đầu tư mới, năm 2008 phát sinh doanh thu và năm 2014 mới phát sinh thu nhập chịu thuế thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thế nào?

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời thắc mắc này của Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 34 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 4/2/2007 của Chính phủ quy định về thuế suất ưu đãi:

“2. Mức thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:

a) Hợp tác xã được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

Căn cứ khoản 4, Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 4/2/2007 của Chính phủ quy định về mức miễn giảm thuế:

“4. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

Căn cứ khoản 5, Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thuế TNDN:

“5. Doanh nghiệp đang được hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 và các văn bản pháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhưng đến hết kỳ tính thuế 2008 nếu:

a) Chưa có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư;

b) Đã có doanh thu nhưng chưa đủ 3 năm, kể từ khi có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư".

Căn cứ Công văn số 592/TCT-CS ngày 12/02/2015 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế TNDN, và các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam có dự án đầu tư mới theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 352004000007 ngày 19/6/2007 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Định, ngành nghề kinh doanh của dự án là may trang phục và sản xuất khác chưa phân vào đâu tại Khu công nghiệp Phú Tài; Trường hợp dự án này năm 2008 phát sinh doanh thu và năm 2014 mới phát sinh thu nhập chịu thuế thì được hưởng ưu đãi như sau:

Về thuế suất ưu đãi, đơn vị được hưởng ưu đãi theo khoản 2, Điều 34 của Nghị định số 24/2007/NĐ-CP, cụ thể là được áp thuế suất 15% trong thời gian 12 năm kể từ năm bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Về mức ưu đãi thuế, đơn vị được hưởng ưu đãi theo khoản 4, Điều 35 của Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và khoản 5, Điều 20 của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP: Được miễn thuế TNDN 3 năm kể từ năm 2011 (ở đây theo quy định thì 2011 là năm thứ 4 kể từ năm phát sinh doanh thu là năm 2008) và giảm 50% thuế TNDN trong 7 năm tiếp theo từ năm 2014 đến 2020.

Thanh Thủy