(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 72/GP-NHNN ngày 02/7/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Kexim Việt Nam.

Theo đó, vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam là: 53 triệu USD do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn điều lệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 72/GP-NHNN ngày 02/7/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam.

Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam có trách nhiệm thực hiện: 1- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với thay đổi đã được chấp thuận; 2- Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi quy định tại Điều 1 Quyết định này; 3- Công bố nội dung thay đổi quy định tại Điều 1 Quyết định này và báo cáo việc thực hiện cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.