(Chinhphu.vn) – Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) luôn chú trọng công tác tiếp dân và xem đó là một nhiệm vụ quan trong trong chiến lược phát triển của mình.
Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp qua đó nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động sản xuất-kinh doanh của đơn vị từ đó để phát triển bền vững.

Thực hiện tiếp dân tốt sẽ giúp thẩm định, đánh giá việc tuân thủ, thực thi của đơn vị trực thuộc và người lao động đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của người đứng đầu doanh nghiệp, đồng thời thông qua quá trình vận động thực tiễn để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của doanh nghiệp phù hợp nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trong nhiều năm qua, EVNSPC luôn coi trọng việc tuân thủ pháp luật và xác định công tác tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị và đã tổ chức triển khai thực hiện đưa nội dung này đi vào nền nếp, quy củ.

Trong đó, để nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân, Tổng công ty đã ban hành nội quy tiếp công dân, được niêm yết tại nơi thuận tiện nhất để công dân dễ dàng liên hệ. Địa điểm tiếp công dân được bố trí tại văn phòng tiếp công dân của đơn vị bảo đảm thuận lợi, đáp ứng các yêu cầu cần thiết, đồng thời phân công Ban Kiểm tra thanh tra có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần và hằng tháng xây dựng kế hoạch, bố trí để Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện tiếp công dân một lần.

Sau mỗi kỳ tiếp công dân, đơn thư  được phân loại chuyển tới đơn vị, bộ phận chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho công dân.

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, toàn EVNSPC đã tiếp 15 lượt người, nhận, thụ lý 11 đơn thư (năm 2019: 13 lượt người; 6 tháng đầu năm 2020: 2 lượt người). Nội dung chủ yếu liên quan đến di dời cột điện, thủ tục cấp điện, hoàn trả vốn xây dựng lưới điện nông thôn, lắp đặt điện kế… Đơn đủ điều kiện thụ lý giải quyết là 11 đơn, đã giải quyết 11/11 đơn, không có đơn thư tồn đọng. Các đơn, thư được thụ lý đã giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, qua đó, củng cố niềm tin của người dân đối với ngành điện.

Bên cạnh đó, EVNSPC rất chú trọng đến việc củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và của ngành về tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân cũng được EVNSPC quan tâm thực hiện định kỳ nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân tại đơn vị. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, EVNSPC đã tổ chức 15 cuộc kiểm tra thanh tra, trong đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Công ty Điện lực Lâm Đồng là một trong những đơn vị trực thuộc EVNSPC tuân thủ nghiêm túc việc duy trì thường xuyên và định kỳ hằng tháng lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan của đơn vị, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và của ngành.

Cùng với việc tiếp công dân, Công ty đã giải quyết tốt các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở khi mới phát sinh, không để phát sinh thành "điểm nóng" tồn đọng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công nhân viên được đẩy mạnh, thông qua các buổi báo cáo, phổ biến pháp luật; tuyên truyền hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” trong EVNSPC; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị đã tạo điều kiện cho 7 cán bộ làm công tác kiểm tra thanh tra tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, qua đó, đã tham mưu cho lãnh đạo Công ty tiếp nhận, xử lý kịp thời các đơn thư theo đúng quy định; thực hiện 3 cuộc kiểm tra tại các điện lực trực thuộc về trách nhiệm thực hiện pháp luật và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Minh Thi