(Chinhphu.vn) - Đại tá Rene Lilison, người phụ trách lực lượng can thiệp đặc biệt Phủ Tổng thống Madagascar, ngày 18/4 cho biết một âm mưu đảo chính đã bị chặn đứng tại quốc đảo Ấn Độ Dương này.

T?ng th?ng chính quy?n chuy?n ti?p du?c quân d?i h?u thu?n ? Madagascar, ông Andry Rajoelina - ?nh: Reuters

Ð?i tá Lilison nói, 7 si quan quân d?i và quan ch?c dân s? lên k? ho?ch t?n công Th? tu?ng trong kho?ng th?i gian t? gi?a dêm 18/4 t?i sáng 19/4 dã b? b?t gi?.

Ð?i tá Lilison cho bi?t v? b?t gi? du?c th?c hi?n lúc kho?ng 13h00 gi? ngày 18/4.

Nh?ng ngu?i này dã du?c trình di?n tru?c các nhà báo, sau dó du?c chuy?n t?i m?t l? doàn hi?n binh dóng ? Betongolo, g?n B? Qu?c phòng.     

Ngày 7/4 v?a qua, Th? tu?ng chính quy?n chuy?n ti?p Camille Vital dã cách ch?c B? tru?ng các l?c lu?ng vu trang Noel Rakotonandrasana v?i cáo bu?c ông này có các cu?c g?p kh? nghi v?i các quan ch?c cao c?p và gây r?i ren trong hàng ngu quân d?i.

Ông Noel Rakotonandrasana du?c xem là m?t nhân v?t ch? ch?t trong quá trình chuy?n giao quy?n l?c t? c?u T?ng th?ng Marc Ravalomanana b? l?t d? h?i tháng 3/2009 sang ngu?i d?ng d?u chính quy?n chuy?n ti?p Andry Rajoelina.

Biên gi?i Campuchia - Thái Lan tr? l?i bình thu?ng

Báo chí Campuchia ra ngày 19/4 d?n l?i tu?ng J. Sa Rai, Phó Tu l?nh quân khu 4 c?a Campuchia, cho bi?t tình hình t?i khu v?c biên gi?i tranh ch?p Kh’la, thu?c huyê?n Samrong, t?nh Oddar Meanchey, dã tr? l?i bình thu?ng sau cu?c d?u súng ng?n gi?a quân d?i Campuchia và Thái Lan sáng 17/4.

Theo tu?ng J. Sa Rai, hai bên dã rút quân ra kh?i khu v?c tranh ch?p nói trên và cam k?t n? l?c không d? tái di?n nh?ng v? n? súng tuong t? trong tuong lai. Quân d?i hai nu?c n?i l?i các ho?t d?ng tu?n tra biên gi?i nhu thu?ng l?. Ch? du?ng biên Chong Chom ? khu v?c biên gi?i này cung dã ho?t d?ng tr? l?i t? ngày 18/4 sau khi du khách và nh?ng ngu?i buôn bán hai nu?c tr? l?i ch?.

Hàn Qu?c tuyên b? cuong quy?t v?i th? ph?m gây d?m tàu

T?ng th?ng Hàn Qu?c Lee Myung-Bak sáng 19/4 dã xu?t hi?n trên m?t chuong trình d?c bi?t du?c truy?n hình tr?c ti?p trên toàn qu?c và bày t? ti?c thuong d?i v?i 46 th?y th? thi?t m?ng trong v? tàu tu?n tra Cheonan b? d?m hôm 26/3 trên bi?n Hoàng H?i.

T?ng th?ng Lee m?t l?n n?a kh?ng d?nh s? xác d?nh rõ nguyên nhân và quy?t d?nh cuong quy?t x? lý can c? trên k?t qu? di?u tra.

 Trong khi dó, t? "Th?i báo Hàn Qu?c" ngày 19/4 nói r?ng ngu?i dân Hàn Qu?c dã t?c gi?n khi bi?t r?ng ph?i m?t t?i 49 phút thì thông tin v? v? tai n?n m?i du?c thông báo cho Ch? t?ch H?i d?ng Tham muu tru?ng các l?c lu?ng Hàn Qu?c và 52 phút d? thông tin dó du?c báo cáo lên B? tru?ng Qu?c phòng.

30 - 40% thanh niên OECD ra tru?ng s? th?t nghi?p

Theo công b? m?i dây c?a T? ch?c H?p tác và Phát tri?n kinh t? qu?c t? (OECD), thanh niên là n?n nhân d?u tiên c?a cu?c kh?ng ho?ng hi?n nay. Kho?ng 30%-40% nh?ng ngu?i t?t nghi?p trong kh?i s? khó tìm du?c vi?c làm. Tình hình trong tuong lai r?t có kh? nang x?u di nghiêm tr?ng, vì các hành d?ng l?ch l?c c?a nhóm th?t nghi?p này có th? gây thi?t h?i l?n v? xã h?i và kinh t?.

Stefano Scarpetta, m?t tác gi? c?a báo cáo cho bi?t, tri?n v?ng s? u ám hon so v?i d? ki?n.

Hàng không châu Âu ti?p t?c kh?n d?n vì núi l?a

Hành khách t?i sân bay Heathrow (Anh) m?t m?i ch? d?i - ?nh: Reuters

Các co quan hàng không qu?c t? liên ti?p dua ra nh?ng nh?n d?nh v? s? tê li?t hàng không ? châu Âu hi?n nay sánh ngang, th?m chí còn nghiêm tr?ng hon tình tr?ng dình tr? hàng không sau v? kh?ng b? t?i M? ngày 11/9/2001.

Theo T? ch?c Hàng không dân d?ng qu?c t? (ICAO), m?c d? ?nh hu?ng t?i hành khách và các hãng hàng không sau khi ph?i h?y nhi?u chuy?n bay do tro b?i c?a núi l?a Eyjafjallajokull t?i Iceland dã gây h?u qu? còn nghiêm tr?ng hon so v?i th?i k? sau v? kh?ng b? 11/9 t?i M?.

Tru?c dó, Hi?p h?i V?n t?i hàng không qu?c t? (IATA) cung u?c tính vi?c hoãn các chuy?n bay có th? khi?n ngành Hàng không châu Âu m?t kho?ng 200 tri?u USD m?i ngày, chua k? chi phí tang thêm do ph?i chuy?n hu?ng các du?ng bay và chi phí phát sinh c?a hành khách.

Tru?c th?c tr?ng núi l?a Eyjafjallajokull ti?p t?c ho?t d?ng m?nh, các hãng hàng không châu Âu bu?c ph?i ti?p t?c kéo dài th?i gian ng?ng ho?t d?ng không luu t?i nhi?u khu v?c thu?c châu l?c này. Ba Lan thông báo ti?p t?c ng?ng vô th?i h?n ho?t d?ng không luu t?i nu?c này.

Theo Co quan Khí tu?ng h?c Iceland, gió s? ti?p t?c th?i tro b?i t? nu?c này t?i Nga trong ít nh?t 2 ngày n?a và tình tr?ng này có th? kéo dài t?i t?n gi?a tu?n t?i.

N?ng nóng 46 d? C ? ?n Ð?

Trong nh?ng ngày này, nhi?u khu v?c ? mi?n B?c và Ðông-B?c ?n Ð? dang ph?i h?ng ch?u d?t n?ng nóng k? l?c trong nhi?u nam g?n dây.

Nhi?t d? không khí t?i các bang mi?n B?c nhu Punjab, Haryana, Chandigarh, Gujarat, Rajasthan, luôn ? m?c t? 44 d? C t?i 46 d? C, cao hon m?c trung bình hàng nam t?i 9 d? C.

T?i th? dô New Dehlii, nhi?t d? lên t?i 43,7 d? C, m?c nóng k? l?c trong 52 nam qua. Theo Co quan Khí tu?ng thu? van ?n Ð?, n?ng nóng s? ti?p t?c kéo dài ít nh?t vài ngày n?a.

Linh Ð?c